Search
Close this search box.

Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Dětský rehabilitační stacionář Kladno, Dánská 2344, příspěvková organizace, IČ: 48702269, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní informace správce

Dětský rehabilitační stacionář Kladno, Dánská 2344, příspěvková organizace
Dánská 2344
272 01 Kladno

Telefon: +420 312 682 293
E-mail: info@zvonekkladno.cz
ID datové schránky: 5vskhm7

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro vás kontaktní osobou pro řešení vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Petr Jorg, MBA
náměstí starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Telefon: +420 312 604 445
E-mail: poverenec@mestokladno.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování péče a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, poskytování poradenských služeb apod.).

Bližší informace o zpracování osobních údajů vám na vyžádání sdělí pověřenec pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

V odůvodněných případech jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů:

  • v kamerovém systému za účelem ochrany zdraví a majetku klientů a zaměstnanců zařízení
  • v přístupovém systému za účelem monitoringu vstupu a zajištění bezpečnosti klientů a zaměstnanců zařízení

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu zákonných zástupců našich klientů, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu, jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy. Dále mohou být vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci péče organizátorům kulturních a sportovních akcí, případně externím poskytovatelům stravovacích služeb apod. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce vašich údajů.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

  • písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
  • osobním předáním písemné žádosti v kanceláři zařízení; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

LETNÍ PROVOZ

Během letních prázdnin bude od 22. července do 18. srpna 2024 náš stacionář uzavřen. Psychologická ambulance a rehabilitace budou fungovat v omezeném režimu.

Tým DRS Zvonek