Search
Close this search box.

Naše služby

Denní stacionář
Ambulantní služby
Jesle

Denní stacionář

Zajišťuje specializovanou denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky. Celková kapacita stacionáře je 36 dětí a děti jsou rozděleny do 3 oddělení, kde je jim poskytována nejen péče léčebná a rehabilitační, ale také výchovná a vzdělávací.

Na jednotlivých odděleních se o děti starají dětské sestry a speciální pedagogové. Rehabilitaci, která je nedílnou součástí denního pobytu dětí, zajišťují fyzioterapeuti. Dětem navíc nabízíme celou řadu doplňkových forem rehabilitace jako je ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie či logopedický a ortoptický výcvik.

Základem naší péče je individuální přístup k dětem a týmová spolupráce všech pracovníků stacionáře. Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu dětí a taktéž se snažíme pomoci jim dosáhnout co největší samostatnosti a soběstačnosti před nástupem do školy. Před zahájením povinné školní docházky ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry pomáháme rodičům s výběrem vhodného typu školského zařízení.

Dětský rehabilitační stacionář je sice zdravotnické zařízení, ale je vybaveno tak, aby se co nejvíce podobalo mateřské školce, aby se tady děti cítily dobře a své znevýhodnění vnímaly co nejméně. Dětem se zdravotním znevýhodněním nabízíme to, co je pro jejich zdravé vrstevníky zcela běžné a samozřejmé, a to je pobyt v dětském kolektivu.

Provoz zařízení je pouze v pracovní dny od 6:30 do 16:00.

Ambulantní služby

Ambulantní péči zabezpečujeme v následujících oborech:

Neurologická poradna

MUDr. Marie Malá

+420 601 333 820

Ordinační hodiny

 • úterý 7:30-12:00 a 12:30-16:00
 • čtvrtek 7:30-12:00 a 12:30-16:00

Zaměření na:

 • vývojovou neurologii
 • rizikové novorozence a nedonošené děti, které vyžadují zvýšené sledování a včasné podchycení odchylek od fyziologického psychomotorického vývoje
 • problematiku dětí s dětskou mozkovou obrnou
 • děti s různými vývojovými poruchami (opožděný vývoj řeči, vývojová dyspraxie,
  opožděný psychomotorický vývoj jiné etiologie…)
Psychologická poradna

Mgr. Lucie Dupačová

+420 606 760 170

Ordinační hodiny

 • pondělí 12:00-18:00
 • středa 8:30-12:30 a 13:00-17:00
 • pátek 8:30-14:30

Zaměření na:

 • diagnostiku psychomotorického vývoje dětí raného a předškolního věku
 • diagnostiku dětí s podezřením na neurovývojové poruchy – poruchy vývoje řeči, ADHD sy, či kombinované vady
 • diagnostiku dětí s podezřením na poruchu autistického spektra
 • diagnostiku psychosomatických, osobnostních, emočních, či výchovných obtíží u dětí a dospívajících
 • výchovné poradenství dětí a dospívajících
 • krátkodobou psychoterapii dětí a dospívajících
Rehabilitační ambulance

Vedoucí rehabilitace: PhDr. Andrea Hašková

+420 727 895 625

Fyzioterapeuti: Mgr. Petra Vykydalová, Kateřina Hlaváčková, DiS. a Mgr. Radka Pavlisová

+420 724 049 190

Nabízíme:

 • Péči o pacienty ve věku od 0 do 18 let
 • Našimi klienty jsou především děti vyžadující komplexní péči (rizikoví novorozenci, děti s poúrazovými stavy, dětskou mozkovou poruchou, poruchami v oblasti páteře, vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu, kombinovanými vadami, ale také děti vyžadující podiatrickou péči)
 • Začínáme zhodnocením funkčního stavu dítěte, následně ve spolupráci s rodiči vytvoříme krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán.
 • Pomáháme s výběrem rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
 • V rámci fyzikální terapie nabízíme např. DD proudy, TENS, elektrogymnastiku, elektrostimulaci, magnetoterapii, léčbu pomocí polarizovaného světla.
 • Součástí některých terapií je i využití vibrací.
 • Nejčastěji využívané metody:
  • Bobath koncept v pediatrické praxi
  • Baby Bobath
  • Prechtlova metoda (hodnocení GMA – general movements assessment)
  • Metoda ACT (akrální koaktivační terapie)
  • Spiral dynamic
  • Senzomotorické stimulace
  • Metoda Ludmily Mojžíšové
  • Orofaciální stimulace
  • Kinesiotejping (není hrazeno ze zdravotního pojištění)
  • Míčková facilitace
  • Terapie skolióz dle Švejcara
  • Stélky značky Footwave a Vasyli

Komu je terapie určena:

 • Fyzioterapie baby – předčasně narození a rizikoví novorozenci, kojenci s polohovými deformitami hlavičky, dráždivé děti, děti s opožděným PMV, asymetrie ve vývoji.
 • Fyzioterapie děti – vadné držení těla, plochonoží, valgózní kotníky, akutní i chronické respirační problémy, svalová onemocnění, genetické vady, dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady, dyspraxie a senzorické poruchy, skoliózy, poúrazové stavy.

Jesle

Při stacionáři jsou zřízeny dětské jesle pro zdravé děti, a to od 18 měsíců do 3 let věku.

Kapacita jeslí je 25 dětí a péči o děti zajišťují zdravotní sestry a vychovatelky.

Přijímány jsou pouze děti pracujících rodičů s trvalým bydlištěm v Kladně.
Provoz jeslí je pouze v pracovní dny od 6:30 do 16:00.

Poplatky za pobyt stanovuje a schvaluje zřizovatel – Zastupitelstvo města Kladna.